Ph.D Alumni

 • Muhammad Sualeh (Pakistan)

 • Do-Hyeong Kim       (South Korea)

Masters Alumni

 • Nguyen Duc Toan   (Vietnam)

 • Seung-Chan Mok    (South Korea)

 • Loc Hoang Duy       (Vietnam)

 • Young-Bo Shim       (South Korea)         

Undergraduate Alumni

 •  Young-Jong Jung   (South Korea)

 • Chang-Seop Sin       (South Korea)

 • Dong-Gyu Kim         (South Korea)

 • Seong-Jin Lim          (South Korea)

 • Jae-Min Lee             (South Korea)

 • Jooung-Sun Yoo      (South Korea)